Participació

Participació

A. Simposis

S’acceptaran propostes de simposi relacionats amb qualsevol àmbit de la disciplina.

Cada proposta haurà d’incloure: 

a) Títol
b) Resum de 250 paraules
c) Noms de les coordinadores o coordinadors del simposi, adreça electrònica i institució de procedència.
d) Proposta de simposi. Fins a 1.500 paraules. Contingut: delimitació del tema, breu panoràmica del camp, bibliografia. 

Les propostes es remetran per correu electrònic a coca@antropologia.cat 

El Comitè Científic del Congrés valorarà les propostes i acceptarà les que s’ajustin als requisits d’aquesta convocatòria. 

Els simposis seran de dues hores i podran acceptar fins a un màxim de 8 comunicacions. La persones coordinadores es faran responsables de la recepció de propostes de comunicació, de la seva selecció, així com de l’organització de les sessions. 

Data màxima per la presentació de propostes: 15 de setembre de 2019

Convocatòria tancada. Llistat de Simposis acceptats.

 

B. Comunicacions

Cal enviar les propostes als coordinadors/es del Simposi en el que es vulgui presentar la comunicació; seran els coordinadors/es qui valoraran la idoneïtat de la proposta i us comunicaran la decisió. 

Podeu veure el llistat de Simposis aprovats a través d’aquest enllaç: https://coca2020.imf.csic.es/simposis

Cal enviar:

 • Títol de la comunicació
 • Breu resum de 300 paraules
 • Nom i cognoms, afiliació i adreça electrònica 

No es poden presentar més de dues comunicacions per persona en el conjunt del Congrés.
Cal recordar que el Congrés no preveu publicació d’actes.

Calendari per a les propostes de comunicacions:

 • De l’1 d’octubre a l’1 de desembre de 2019: recepció de propostes 
 • 15 de desembre de 2019: comunicació de l’acceptació 
 • Fins el 10 de gener de 2020: obert el període d’inscripcions al Congrés

 

C. Altres formes de participació

Durant els dies del Congrés tindran lloc diversos espais destinats a la presentació de treballs de caràcter transversal; podeu enviar les vostres propostes a l’adreça electrònica del Congrés (coca@antropologia.cat). 

Es proposen els següents àmbits o espais específics:

 • Pòsters sobre temàtiques diverses de l’Antropologia
 • Espai recerca (presentacions breus de projectes de recerca; presentacions breus de recerques de Grau i de Màster; presentacions breus de recerques amb rellevància social)
 • Espai professional (presentacions breus d’iniciatives i experiències professionals)
 • Aula audiovisual (presentacions de curts i films etnogràfics)
 • Àmbit d’experimentació artística (presentacions de treballs d’art i antropologia)

Calendari per a les propostes de treballs de caràcter transversal:

 • De l’1 d’octubre a l’1 de desembre de 2019: recepció de propostes 
 • 15 de desembre de 2019: comunicació de l’acceptació 
 • Fins el 10 de gener de 2020: obert el període d’inscripcions al Congrés